Pořadatelem ankety Jamka roku je internetový obchod proDiscgolf.cz.

Soutěžní podmínky

Hlasování o nejhezčí discgolfovou jamku roku 2019

Anketa a soutěž Jamka roku 2019 je hlasováním o nejlepší discgolfovou jamku v České republice s několika vloženými soutěžemi. Bude probíhat ve dnech od 6.11. do 29.11. a v rámci ní jsou vyhlášeny tři soutěže – štístko, nominátor a bleskofon.

Vyhlašovatelem této soutěže je: 
HEPA group s.r.o., 
Ježkova 1054/10,
130 00 Praha 3, 
IČ: 26855071

Tato společnost je zároveň provozovatelem webových stránek www.prodiscgolf.cz.

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu soutěžního období.

I. Systém hlasování

Na URL adrese www.jamkaroku.cz bude od 6.11. do 29.11. probíhat hlasování o nejlepší pevnou discgolfovou jamku v České republice. Od 6.11. do 13.11. bude mít každý k dispozici tři nominační hlasy, které může rozdat až 3 jamkám pro postup do play-off.

16 jamek s nejvyšším získaným počtem nominačních hlasů postoupí do vyřazovací fáze, která bude probíhat od 14.11. do 29.11. V rámci osmifinále budou postupně probíhat duely mezi jednotlivými jamkami podle přiděleného počtu nominačních hlasů (1. proti 16., 2. proti 15., 3. proti 14., atd.), poté bude následovat čtvrtfinále, semifinále a finále.

Každý účastník soutěže musí být přihlášen na webu jamkaroku.cz, jinak není možno nominovat ani hlasovat.

II. Termín a místo soutěže

Soutěž bude probíhat na stránce www.jamkaroku.cz od 6.11. v 18.00 do 29.11.2019 v 18.15 (dále „soutěžní období“).

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování v České republice nebo na Slovensku. Osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce a s doručovací adresou v České republice.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci, pořadatelé a osoby jim blízké a spolupracující právnické a fyzické osoby, s nimiž je pořadatel ve smluvním vztahu ohledně realizace soutěže, včetně jejich zaměstnanců a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 českého občanského zákoníku.

Každý účastník by se měl hlasování zúčastnit pouze s jedním uživatelským účtem. Bude-li zjištěno pochybení, bude účastník vyloučen ze všech soutěží.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení, nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže v rozporu s pravidly soutěže.

IV. Soutěž štístko

Štístko je vylosovaný účastník, který hlasoval alespoň v 5 duelech v rámci play-off. Losování proběhne během závěrečného vyhlášení. Štístko vyhraje disk dle vlastního výběru z našeho eshopu za každý play-off duel, ve kterém hlasoval, tj. až 15 disků.

Svou výhru navíc může zdvojnásobit, pokud během soutěžního období nakoupí na internetovém obchodě www.prodiscgolf.cz pod stejnou e-mailovou adresou, jako má na profilu na www.jamkaroku.cz. Maximální výhra je tedy až 30 disků.

V. Soutěž nominátor

Během závěrečného vyhlášení vylosujeme také až 5 nominátorů – tedy účastníků, kteří na začátku soutěže nominovali právě tu jamku, která na jejím konci zvítězila. Každý nominátor si odnese poukázku na 500 Kč do intenretového obchodu proDiscgolf.cz.

Svou výhru navíc může každý zdvojnásobit, pokud během soutěžního období nakoupí na internetovém obchodě www.prodiscgolf.cz pod stejnou e-mailovou adresou, jako má na profilu na www.jamkaroku.cz. Poukaz tedy může být v hodnotě 1 000 Kč a v této soutěži se rozdají ceny celkově až za 5 000 Kč.

VI. Soutěž bleskofon

V rámci závěrečného vyhlášení, ze kterého bude živý přenos, moderátoři zmíní i jedno telefonní číslo, se kterým bude potřeba něco co nejrychleji udělat. Zavolat, napsat SMS, nebo možná něco úplně jiného. Vše se dozvíte během závěrečného vyhlášení. Výhrou v této soutěži je Mystery box proDiscgolf.cz.

VII. Závěrečné vyhlášení a předání cen

Při splnění podmínek pro účast v jednotlivých soutěžích (štístko, nominátor a bleskofon) se uživatel automaticky stává soutěžícím.

V případě výhry bude účastník kontaktován do 7 dnů od skončení soutěže pomocí kontaktních údajů získaných během soutěže. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Registrací do aplikace www.jamkaroku.cz vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 2 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, tj. jméno, adresu a e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastníci soutěže nemusí souhlasit se zasíláním obchodních sdělení.

Účastník má právo svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, či právo na ochranu jména.

6. Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na stránce www.jamkaroku.cz.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem.

Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže e-mailem na adresu tosehodi@prodiscgolf.cz. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.

Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži, nebo realizací výher.

Účastí v soutěži, podle článku 5 těchto pravidel, každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.